Untitled Document
  • ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดสารพิษ
  • ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดสารพิษ
  • ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดสารพิษ
  • ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดสารพิษ
  • ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดสารพิษ

ชิณวงศ์ฟาร์ม ผลิตผักปลอดภัย(Hygienic) ในระบบปิดปลูกในโรงเรือนเป็นแนวคิดที่อยากให้หันมาสนใจอาหารที่พวกเราบริโภคกัน อยู่ทุกวันให้มากขึ้น เราพยายามที่สร้างมุมมองและเทรนใหม่ๆ ในการบริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย เราเชื่อในระบบเกษตรอินทรีย์และมีความต่างผักเคมีที่เราซื้อบริโภคทั่วไปนั้น มีความเสี่ยงสูงมากที่ยังมีสารเคมีตกค้างหรือปนเปื้อนอยู่ นอกจากนี้จากการสำรวจของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าผักต่างๆที่ขายอยู่ตามตลาดนั้น ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยง ที่มีปริมาณสารเคมีตกค้างที่เกินกว่ากำหนดไว้ เนื่องด้วยใช้สารเคมีที่มากเกินไป ซึ่งผลการวิจัยต่างๆมากมายก็บ่งชี้ว่า สารเคมีเหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็งนี่คือสาเหตุที่เราเชื่อในระบบเกษตรอินทรีย์ เพราะว่าเกษตรอินทรีย์ปฏิเสธการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน ทั้งผู้บริโภคและผู้ปลูกก็จะปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย ระบบเกษตรอินทรีย์เข้าใจการอยู่อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ แทนที่จะใช้สารเคมีไปกำจัดแมลง (แมลงที่ดีและแมลงศัตรูพืชก็จะตายหมด) ระบบที่เราอยากสร้างขึ้นมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปลูกและผู้บริโภค ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผักอินทรีย์ที่ได้รับไปแต่ละครั้งนั้นเป็นผักอินทรีย์จริงๆ สามารถตรวจสอบถึงแหล่งผู้ปลูกได้ เราจะผลิตผักอินทรีย์สดๆที่ไว้ใจได้ให้กับผู้บริโภค ในเวลาเดียวกัน 
เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพผักอินทรีย์ของเรา ทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของ ชิณวงศ์ฟาร์ม เราเริ่มจากไอเดียง่ายๆ เล็กๆ ที่อยากให้เพื่อนๆ บริโภคผักอินทรีย์ที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่เราก็มีเป้าหมายที่จะก้าวไปถึงคือ ทำให้คนไทยหันมาสนใจอาหารอินทรีย์และอาหารที่ปลอดภัยให้มากขึ้น
จากใจของเรา.


 
 

Untitled Document